Terma & Syarat


Di bawah adalah syarat -syarat penggunaan laman web ini serta hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan / atau menggunakan perkhidmatan di laman web ini.

Sekiranya anda mengakses laman web ini , anda mengakui dan bersetuju bahawa terma-terma dan syarat-syarat yang mengikat anda dan terbentuklah satu persetujuan di antara anda sebagai pelanggan, dan kami, pemilik laman web ini, bagi akses dan / atau penggunaan laman web ini .Terma dan syarat ini akan menggantikan syarat -syarat yang anda terima atau akses menerusi laman web sebelumnya. Penggunaan dan / atau akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnyaakan dianggap sebagai penerimaan syarat- syarat ini.

e-Penyertaan (e-Participation)

e-Penyertaan Kerajaan Negeri bermatlamat untuk mengumpul pendapat dan melibatkan rakyat dalam penentuan perkhidmatan dan polisi Kerajaan Negeri. Saluran untuk maklum balas disediakan melalui portal dan laman web agensi-agensi Kerajaan dan media sosial.  Semua maklum balas akan diterima dan diproses oleh agensi-agensi yang terlibat.

Kerajaan Negeri mempunyai hak (tetapi bukan kewajipan) untuk memadam, tidak membenarkan atau memindah kandungan khususnya mana-mana Kandungan yang melanggar mana-mana syarat dalam terma penggunaan portal dalam laman web Kerajaan Negeri termasuk tetapi tidak terhad kepada komen yang:

       *Memutarbalik perkataan dan tidak berkenaan

       *Menyalahguna kepercayaan

       *Menggalakkan diskriminasi

       *Menggalakkan aktiviti haram

       *Melanggar mana-mana undang-undang atau hak harta intelek

       *Menyebabkan ancaman kepada keselamatan

       *Melanggar privasi orang lain

       *Mengandungi bahasa yang tidak senonoh

       *Melanggar  undang-undang, peraturan-peraturan dan polisi-polisi

Had Tanggungjawab

Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa pemilik laman web ini tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa ganti rugi langsung, tidak langsung, sampingan, khas, turutan atau exemplary, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain akibat daripada:

*Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini;

*Kos perolehan barangan dan perkhidmatan sebarang barangan, data, maklumat atau

perkhidmatan atau pengganti atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi

atau daripada laman web ini;

*akses tanpa kebenaran kepada pengubahan penghantaran atau data anda;

*Kenyataan atau tindakan pihak ketiga di laman web ini; atau

*Apa-apa perkara lain yang bekaitan dengan laman web ini.

Pautan

Laman Web ini boleh menyediakan pautan kepada laman web lain. Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, pemilik laman web ini tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa laman web ini tidak bertanggungjawab terhadap laman dan sumber luar tersebut dan tidak menyokong serta tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman dan sumber tersebut. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa laman web ini tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang didakwa telah disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan di atau menerusilaman atau sumber tersebut.